Vedtekter for MCTD Norge

 

§1 Formål:

MCTD Norge vil fremme kunnskapen om sykdommen blant de profesjonelle aktørene som leger, sykepleiere og sykehus og blant pasienter med diagnosen MCTD eller lignende og deres pårørende.

 

MCTD Norge vil jobbe for å fremme rettighetene til pasientgruppen ovenfor stat og kommune.

 

MCTD Norge skal jobbe med å fremme forskningen på sykdommen MCTD og dertil knyttede diagnoser.

 

MCTD Norge skal være et kontaktpunkt for sine medlemmer.

 

§2 Foreningens oppgaver:

 

§3 Medlemskap og kontingent:

Alle med diagnosen MCTD eller lignende som har interesse av å fremme pasientenes rettigheter og informasjon om sykdommen kan være medlem av denne organisasjonen.

Det er også mulig å være støttemedlem i organisasjonen, men uten å ha stemmerett og valgbarhet.

 

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§4 Årsmøtet:

Årsmøte, som holdes hvert år i oktober måned, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstedet.

 

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

 

Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidatene enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Årsmøtet skal:

 

   1. Behandle MCTD Norges årsmelding

   2. Behandle MCTD Norges regnskap

   3. Behandle innkomne forslag

   4. Fastsette kontingent

   5. Vedta MCTD Norges budsjett

   6. Velge:

         1. Leder

         2. Styremedlemmer

 

 

 

§5 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 

 

 

§6 Styret:

MCTD Norge ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, 3 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

 

 

§7 Styrets oppgaver:

Styret skal:

 

1.      Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.      Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.      Administrere og føre nødvendig kontroll med MCTD Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.      Representere MCTD Norge utad.

 

 

 

§8 Organisasjonsledd:

MCTD Norge kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. MCTD Norges årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele MCTD Norge, og lokallag/grupper kan ikke inngåavtaler eller representere MCTD Norge utad uten styrets godkjennelse.

 

 

§9 Oppløsning:

Oppløsning av MCTD Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av MCTD Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §13.

 

§10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.