ÅRSMELDING 2012

 

STYRETS SAMMENSETNING:

Styret som ble valgt på årsmøtet den 10. november 2012 er som følger:

Anne Seljelund ( 2 år) Styreleder (gjenvalgt)

Ågots vei 15, 1404 Siggerud              e-post: anne@seljelund.com

Karianne Bogstad Larsen (1 år) Nestleder (gjenvalgt)

Anviseren 7 B, 3520 Jevnaker           e-post: karianl@online.no

Sylvia Riis ( 1 år) Styremedlem (gjenvalgt)

Brydes gate 6 B, 3217 Sandefjord     e-post: sylvia1958@gmail.com

Mari Levkowetz Gunnerød  (1 år) Styremedlem (gjenvalgt)

Blåsen 7 A, 1369 Stabekk                  e-post: mlevkowetz@yahoo.com

Laila Anita Iversen (1 år) Styremedlem (ny)

Elgfaret 31, 3617 Kongsberg             e-post: laila.anita.iversen@gmail.com

Det er vedtatt å holde tre styremøter i året.

Det er behandlet ca 10 saker i løpet av 2012.

Hovedsaker vi jobber med:

·         Mestringskurs for MCTD i samarbeid med Rikshospitalet. Kurs nr en ble avholdt 11. og 12. oktober 2012. Neste kurs blir avholdt våren 2013.

·         Medlemmer holder brukerinnlegg/foredrag på Mestringskurs.

·         Verve flere medlemmer og støttemedlemmer. Medlemskontingent er kr. 250,- for medlemmer og 150,- for støttemedlemmer.

·         Søke om å bli søkbar for tildeling av Extramidler. MCTD Norge samarbeider med Rikshospitalet vedr midler til forskning på MCTD.

·         Samarbeid med Rikshospitalet.

·         Samarbeid med Revmatikerforbundet.

·         MCTD treff for utveksling av erfaringer og informasjon, for medlemmer og pårørende, tre ganger pr år.

·         Oppdatere og utvikle internettsiden www.mctd.no.

·         Informasjon, oppdateringer og opplysninger vedr MCTD på Facebook.

Formål:

·         MCTD Norge vil fremme kunnskapen om sykdommen blant de profesjonelle aktørene som leger, sykepleiere og sykehus og blant pasienter med diagnosen MCTD eller lignende og deres pårørende.

·         MCTD Norge vil jobbe for å fremme rettighetene til pasientgruppen ovenfor stat og kommune.

·         MCTD Norge skal jobbe med å fremme forskningen på sykdommen MCTD og dertil knyttede diagnoser. 

·         MCTD Norge skal være et kontaktpunkt for sine medlemmer.

 

§2 Foreningens oppgaver:

 

Økonomi:

Det er for 2012 ikke brukt noen midler. Dette har ført til at vi ikke har benyttet revisor.

Saldo pr 31.12.2012 er kr. 7.660,86.

Medlemmer:

Det er 9 betalende medlemmer, og 6 støttemedlemmer pr. 31.12.12.

 

Sted: Siggerud        

Dato: 31.12.2012

 

 

 

Anne Seljelund

Styreleder (Sign.)